Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Ateliér audiovizuálnej tvorby AAT
Audiovizuálne techniky AVT
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Dejiny animovaného filmu DAF
Dejiny filmu, rozhlasu a televízie DFRT
Dejiny odievania DOD
Dejiny výtvarnej kultúry DVK
Digitálna fotografia DIF
Dramaturgia a scenáristika DAS
Ekonomika EKN
Etická výchova ETV
Figurálne kreslenie FIK
Fotografická tvorba a prax FTP
Informatika INF
Klasická animácia a prax KAP
Konštrukcia a modelovanie odevov KMO
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Navrhovanie a typografia NAT
Občianska náuka OBN
Obrazová tvorba OT
Odborná prax OP
Odevná tvorba a prax OTP
Odevný dizajn OD
Počítačová animácia PA
Počítačová animácia a prax PAP
Počítačová animácia a prax - 3D PAP-3D
Počítačová animácia a prax - Toon Boom PAP-TB
Počítačová grafika a prax PGP
Počítačová grafika a prax - After Effects PGP-AE
Počítačová grafika a prax - Illustrator PGP - I
Počítačová grafika a prax - In Design PGP-ID
Počítačová grafika a prax - Photoshop PGP-P
Praktická časť odbornej zložky PCOZ
Praktické cvičenia z fotografickej tvorby PCV
Prax PXA
Prax z klasickej, ručne kreslenej animácie KRKA - prax
Prax z počítačovej animácie PA - prax
Prax z počítačovej grafiky PG - prax
Projekcie a rozbory PRO
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Technológia TECH
Teoretická časť odbornej zložky TCOZ
Teória dizajnu TED
Triednická hodina TRH
Tvorba webstránok TW
Videotvorba VID
Výtvarná príprava VYP
Výtvarný ateliér VAT
Vývoj a dejiny fotografie VDF
Zvuková tvorba ZT

© aScAgenda 2019.0.1127 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.09.2018

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby
    Vlastenecké nám. 1, 851 01 Bratislava
  • +421 2 6241 1668

Fotogaléria